Regulamin serwisu spikkeo.com 

Dzień dobry! 

Spikkeo.com to serwis, za pośrednictwem którego możesz w prosty sposób skorzystać z indywidualnych lekcji języka obcego w modelu on-line. 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe administratora serwisu: Spikkeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nastrojowa 14/23, 91-496 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796870, NIP: 9472000578, REGON: 38417541400000, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł. Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, sposobie zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie nauczania języka obcego, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@spikkeo.com 

Pozdrawiamy 

Zespół Spikkeo.com 

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 • Administrator – Spikkeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nastrojowa 14/23, 91-496 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796870, NIP: 9472000578, REGON: 38417541400000, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 • POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://spikkeo.com/regulamin,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://spikkeo.com,
 • Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana za pośrednictwem Serwisu, mocą której Administrator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi związane z nauczaniem języka obcego, a Użytkownik zobowiązuje się płacić Administratorowi wynagrodzenie, za wyjątkiem lekcji próbnych lub innych okresów, w których świadczenie usług odbywa się bez wynagrodzenia,
 • Użytkownik – każda osoba przeglądająca zawartość Serwisu.

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia Umowy. Za pośrednictwem Serwisu Administrator spełnia również część świadczeń, do których zobowiązany jest na podstawie zawartej Umowy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  ○ dostęp do Internetu,
  ○ standardowy system operacyjny,
  ○ standardowa przeglądarka internetowa,
  ○ posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu zawarcia Umowy.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu zawarcia Umowy wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci
 6. Przeglądanie zawartości Serwisu dostępnej publicznie jest nieodpłatne. Odpłatne są Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem lekcji próbnych lub innych okresów, w których świadczenie usług odbywa się bez wynagrodzenia.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

Zawarcie Umowy oraz płatność

 1. W celu zawarcia Umowy z Administratorem, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  ○ wybrać interesujący go pakiet spośród dostępnych w ofercie Administratora,
  ○ przejść przez proces składania zamówienia, wypełniając formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia Umowy, wybierając sposób płatności, składając oświadczenia poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów,
  ○ kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie,
  ○ dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu payu.pl.
 2. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie powoduje automatyczne przeniesienie Użytkownika na stronę serwisu payu.pl, na której dostępna jest bramka płatności internetowych.
 3. Płatność obsługiwana jest przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych albo przez mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5260215088, KRS: 0000025237, sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy: 169 468 160,00 ZŁ wpłacony w całości – w zależności od sposoby płatności wybranego przez Użytkownika. 
 4. Płatność z tytułu Umowy dokonywana jest z góry za cały okres trwania Umowy albo z góry za każdy okres lekcyjny z osobna przypadający w czasie trwania Umowy. Kwota płatności zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu. Ponadto, w szczególnych sytuacjach Administrator może przyznać Użytkownikowi dodatkowy rabat, np. za długotrwałą współpracę.
 5. Użytkownik może aktywować płatność cykliczną. W ramach płatności cyklicznej Użytkownik podaje na stronie bramki płatności dane swojej karty płatniczej niezbędne do ustawienia płatności cyklicznej, a rachunek bankowy przypisany do karty obciążany jest automatycznie co 30 dni. Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana przez Użytkownika. Użytkownik zawierając umowę z Administratorem oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 6. Nawet jeżeli Użytkownik nie ustawi płatności cyklicznej, to najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem opłaconego uprzednio okresu lekcyjnego, otrzyma na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości zapłaty za kolejny okres lekcyjny i kontynuacji nauki. W sytuacji, w której Użytkownik wybrał pakiet 30-dniowy, a następnie dokonuje płatności za kolejny okres lekcyjny, Umowę uważa się za przedłużoną na kolejne 30 dni.
 7. Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Potwierdzenie Użytkownik otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 8. Przed zawarciem Umowy Użytkownik, który nigdy wcześniej nie korzystał z usług w zakresie nauki języka obcego świadczonych przez Administratora może skorzystać z nieodpłatnej lekcji próbnej, o której mowa poniżej.
 9. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z nieodpłatnej lekcji próbnej, proszony jest o indywidualny kontakt z Administratorem lub skorzystanie z kalendarza on-line dostępnego w Serwisie.

Realizacja Umowy

 1. Zakres świadczeń, do których zobowiązany jest Administrator na podstawie Umowy zależy od pakietu wybranego przez Użytkownika w ramach składania zamówienia. Szczegółowy opis pakietów znajduje się pod adresem https://spikkeo.com/cennik.
 2. Administrator może wykonywać swoje świadczenia, posługując się osobami trzecimi.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, nie jest możliwa zmiana pakietu w trakcie trwania Umowy. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może natomiast w każdej chwili zawrzeć kolejną Umowę, wybierając inny pakiet. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest zmianą pakietu, w szczególności zwiększeniem liczby zajęć w okresie lekcyjnym lub przejściem na pakiet dłuższy niż 30 dni, może skontaktować się z Administratorem indywidualnie. W takiej sytuacji, wiążące są dla stron warunki i zasady uzgodnione indywidualnie, które to warunki i zasady mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 4. Świadczenia realizowane są przez Administratora w okresach lekcyjnych. Okresem lekcyjnym jest 30 dni kalendarzowych. Pierwszy okres lekcyjny rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.
 5. W ramach każdego pakietu Użytkownik ma do dyspozycji określoną liczbę godzin indywidualnych zajęć on-line do wykorzystania w ciągu jednego okresu lekcyjnego. Określona w wybranym pakiecie liczba godzin możliwa jest do wykorzystania wyłącznie w ramach jednego okresu lekcyjnego i nie jest możliwe przenoszenie niewykorzystanych godzin z jednego okresu lekcyjnego do kolejnego okresu lekcyjnego, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę w formie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 6. Zajęcia on-line odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Zoom (https://zoom.us) w wirtualnym pokoju. Użytkownik otrzyma link do wirtualnego pokoju umożliwiającego mu odbyć zajęcia najpóźniej w dniu odbywania się zajęć. W celu korzystania z aplikacji Zoom konieczne jest korzystanie z urządzenia posiadającego ekran o minimalnej rozdzielczości 640x480px, wyposażonego w przeglądarkę internetową, skonfigurowany mikrofon oraz kamerę.
 7. Pojedyncze zajęcia trwają jedną godzinę zegarową, chyba że Administrator wyrazi zgodę na realizację zajęć w bloku dwugodzinnym lub dłuższym.
 8. Terminy odbywania się zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem po zawarciu Umowy. Terminy powinny zostać ustalone w ciągu dwóch dni od zawarcia Umowy. Użytkownik w ramach formularza zamówienia może podać preferowane godziny odbywania się zajęć, ale nie są one wiążące dla Administratora. Administrator dołoży wszelkich starań, by terminy były satysfakcjonujące dla Użytkownika. Ustalenie terminu możliwe jest również poprzez skorzystanie z kalendarza on-line.
 9. Ustalone terminy zajęć mogą ulegać zmianie lub być odwoływane nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku odwołania zajęć przez Użytkownika później niż 24 godziny przed ustalonym terminem, zajęcia uważa się za zrealizowane.
 10. Dla każdego Użytkownika, który zawarł Umowę, tworzone jest w Serwisie konto użytkownika, do którego dane dostępowe przesyłane są Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 11. Jeżeli wybrany przez Użytkownika pakiet zakłada udostępnianie Użytkownikowi określonych materiałów edukacyjnych, wszystkie materiały będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej za pośrednictwem konta użytkownika.
 12. Konto Użytkownika może zostać również założone niezależnie od zawarcia Umowy. W tym celu, Użytkownik musi przejść do zakładki “Panel” i wypełnić formularz rejestracyjny. Prowadzenie konta użytkownika odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez założenie konta. Samo posiadanie konta jest nieodpłatne. Konto może zostać w każdej chwili usunięte.

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas określony wynikający z wybranego przez Użytkownika pakietu: 30 dni, 6 miesięcy (180 dni) albo 12 miesięcy (360 dni). Jeżeli Użytkownik aktywował płatność cykliczną, po upływie czasu trwania Umowy, Umowa automatycznie ulega przedłużeniu na kolejny czas określony wynikający z wybranego uprzednio przez Użytkownika pakietu, dopóki Użytkownik nie anuluje płatności cyklicznej. Do przedłużenia umowy dochodzi również w sytuacji opisanej w § 3 ust. 6 umowy.
 2. W razie anulowania płatności cyklicznej, Umowa nie ulega przedłużeniu po upływie czasu jej trwania lecz po prostu wygasa.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec okresu lekcyjnego, podczas którego umowa została wypowiedziana.

6

Rabaty i rozliczenia w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy

 1. Ceny pakietów widoczne w Serwisie, w tym również na etapie składania zamówienia, dotyczą pojedynczego okresu lekcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik wybiera pakiet 30-dniowy, zawiera Umowę wyłącznie w zakresie jednego okresu lekcyjnego.
 3. Jeżeli Użytkownik wybiera pakiet 6-miesięczny, zawiera Umowę w zakresie sześciu następujących bezpośrednio po sobie okresów lekcyjnych.
 4. Jeżeli Użytkownik wybiera pakiet 12-miesięczny, zawiera Umowę w zakresie dwunastu następujących bezpośrednio po sobie okresów lekcyjnych.
 5. Ceny, o których mowa w ust. 1 powyżej, traktowane są jako ceny podstawowe. W przypadku wyboru przez Użytkownika pakietu 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego, Użytkownikowi przyznany zostaje rabat, który polega na obniżeniu ceny pojedynczego okresu lekcyjnego wchodzącego w skład Umowy. Rabat przyznany zostaje z uwagi na czas trwania Umowy, a co za tym idzie zobowiązania Użytkownika. 
 6. W sytuacji, w której Użytkownik wybiera pakiet 6-miesięczny lub 12-miesięczny, a następnie wypowiada Umowę w trakcie jej obowiązywania, Użytkownik traci prawo do rabatu, co oznacza, że za dotychczasowe okresy lekcyjne Administratorowi należy się wynagrodzenie obliczone według cen podstawowych.
 7. Jeżeli Użytkownik zapłacił Administratorowi wynagrodzenie z góry za cały okres obowiązywania Umowy i w związku z jej wcześniejszym wypowiedzeniem domaga się częściowego zwrotu płatności za niewykorzystane świadczenia, kwota zwrotu zostanie obliczona z uwzględnieniem utraty przez Użytkownika prawa do rabatu. Oznacza to, że wynagrodzenie należne Administratorowi za wykorzystane przez Użytkownika okresy lekcyjne zostanie obliczone według ceny podstawowej za pakiet 30-dniowy. 
 8. Jeżeli Użytkownik nie zapłacił Administratorowi wynagrodzenia z góry za cały okres obowiązywania Umowy, ale wnosił opłaty z góry za poszczególne okresy lekcyjne, zobowiązany jest dopłacić Administratorowi różnicę między podstawową ceną pakietu 30-dniowego a zapłaconą uprzednio ceną obniżoną z uwagi na zastosowanie rabatu. 
 9. Celem zobrazowania opisanej powyżej sytuacji, Administrator prezentuje następujący przykład:
  a. cena podstawowa pojedynczego okresu lekcyjnego wynosi 120 zł,
  b. w przypadku wyboru przez Użytkownika pakietu 6-miesięcznego, Użytkownik otrzymuje rabat na cenę pojedynczego pakietu lekcyjnego, co sprawia, że obniżona cena pojedynczego okresu lekcyjnego wynosi 100 zł,
  c. jeżeli Użytkownik wypowie Umowę w trakcie jej obowiązywania i Umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem trzeciego okresu lekcyjnego, łączny uzyskany przez Użytkownika rabat w trzech okresach lekcyjnych wynosi 60 zł;
  d. z uwagi na wcześniejsze wypowiedzenie Umowy Użytkownik traci prawo do rabatu,
  e. jeżeli Użytkownik zapłacił z góry za cały okres Umowy, kwota zwrotu za niewykorzystane okresy lekcyjne zostanie pomniejszona o 60 zł,
  f. jeżeli Użytkownik płacił za każdy okres lekcyjny osobno, to biorąc pod uwagę rabat, wnosił za każdym razem opłatę w wysokości 100 zł; utrata prawa do rabatu sprawia, że za każdy okres lekcyjny powinien zapłacić 120 zł; w związku z tym, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić Administratorowi kwotę 60 zł.
 10. Powyższe obliczenia mają charakter przykładowy i nie dotyczą cen rzeczywiście stosowanych przez Administratora.

7

Uprawnienia Konsumenta oraz POCK

 1. Konsument oraz POCK ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub POCK, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy. 
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w postaci wiadomości e-mail. 
 3. Konsument lub POCK może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://spikkeo.com/spikkeo_formularz_odstapienia_od_umowy/, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument lub POCK odstępuje od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub POCK ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. 
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  ○ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  ○ zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  ○ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl
 8. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Umowy. 
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  ○ oznaczenie Użytkownika,
  ○ przedmiot reklamacji,
  ○ okoliczności uzasadniające reklamację,
  ○ żądanie użytkownika w związku z reklamacją. 
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. biuro@spikkeo.com 
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci/.

10 

Poufność

 1. Administrator zobowiązuje się do poufności w zakresie informacji oraz materiałów przekazanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem ich poufności w związku z korzystaniem z usług Administratora. 
 2. Obowiązek zachowania poufności obejmuje niekorzystanie z informacji oraz materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług oraz nieujawnianie tychże informacji oraz materiałów podmiotom trzecim innym niż podwykonawcy zaangażowani w świadczenie usług. 
 3. Administrator oświadcza, że zobowiązał lub zobowiąże do poufności wszystkich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub innych podwykonawców biorących udział w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika.

11 

Program partnerski

 1. Założenie dla Użytkownika konta użytkownika w Serwisie wiąże się z jednoczesny przystąpieniem Użytkownika do programu partnerskiego. Z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów. Użytkownik nie jest również zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań w ramach programu partnerskiego, choć ma taką możliwość.
 2. Program partnerski polega na tym, że Użytkownik może polecać innym osobom korzystanie z usług świadczonych przez Administratora poprzez korzystanie z indywidualnego linku rekomendacyjnego wygenerowanego dla Użytkownika. 
 3. Za każdą Umowę zawartą w wyniku przejścia do Serwisu poprzez kliknięcie w link rekomendacyjny, Użytkownik nagradzany jest poprzez przyznanie możliwości wykorzystania nieodpłatnie 4 godzin lekcyjnych zajęć z lektorem języka angielskiego on-line przez Użytkownika lub osobę przez niego wskazaną w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, o której mowa powyżej albo przekazanie Użytkownikowi zestawu firmowej kawy i kubeczków – zgodnie z wyborem Użytkownika.  Do realizacji zajęć, w szczególności ustalania ich terminów, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 
 4. Użytkownik zobowiązany podejmować jest w ramach programu partnerskiego tylko takie działania, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, przyjętych zwyczajów. W szczególności, zakazane jest:
  a. rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej,
  b. prowadzenie działań sprzecznych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
  c. prowadzenie działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych,
  d. prowadzenie działań naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  e. prowadzenie działań oddziałujących negatywnie na dobre imię Administratora. 
 5. W przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych działań, Administrator ma prawo wykluczyć Użytkownika z udziału w programie partnerskim. 
 6. Identyfikacja klientów przychodzących w wyniku kliknięcia w link rekomendacyjny odbywa się z wykorzystaniem plików cookies. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link rekomendacyjny Użytkownika jest zapisanie pliku ‘cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Użytkownika. 
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak identyfikacji danego klienta jako poleconego przez konkretnego Użytkownika w sytuacji, w której osoba korzystająca z linku rekomendacyjnego ma wyłączoną lub ograniczoną obsługę plików cookies. 
 8. Z poziomu konta użytkownika, Użytkownik może śledzić historię transakcji powiązanych z jego kontem w związku z udziałem Użytkownika w programie partnerskim. 
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z programem partnerskim, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.

12

Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych w Serwisie 
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmiany techniczne w Serwisie, oraz zmiany przepisów prawa. Użytkownik posiadający konto użytkownika w Serwisie zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie niezgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowy łączące go z Administratorem, co doprowadzi do usunięcia konta użytkownika. 
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 31 lipca 2021 roku.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący do dnia 1.10.2019 – pobierz pdf

Regulamin obowiązujący do dnia 31.7.2021 – pobierz pdf

Zapisz się na newsletter i zyskaj dostęp do bonusów.

Nie tylko będziemy informować Cię o bieżących sprawach, ale damy Ci dostęp do ekstra materiałów. Obiecujemy, że otrzymasz na maila tylko wartościowe treści. Jeśli się rozmyślisz, z łatwością zrezygnujesz z subskrypcji.

Zapisz się
Newsletter - tło