REGULAMIN

Regulamin serwisu spikkeo.com
Dzień dobry!
Spikkeo.com to serwis, za pośrednictwem którego możesz w prosty sposób skorzystać z indywidualnych lekcji języka obcego w modelu on-line.
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek, dane rejestrowe administratora serwisu: DARIUSZ MAJEWSKI, NIP: 7262333634, Adres: Nastrojowa 14/23, 91-496 Łódź, Polska
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania z serwisu, sposobie zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie nauczania języka obcego, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@spikkeo.com
Pozdrawiamy
Zespół Spikkeo.com

1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – DARIUSZ MAJEWSKI, NIP: 7262333634, Adres: Nastrojowa 14/23, 91-496 Łódź, Polska.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://spikkeo.com/regulamin, 
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://spikkeo.com
 • Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana za pośrednictwem Serwisu, mocą której Administrator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi związane z nauczaniem języka obcego, a Użytkownik zobowiązuje się płacić Administratorowi wynagrodzenie, 
 • Użytkownik – każda osoba przeglądająca zawartość Serwisu.

2
Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia Umowy. Za pośrednictwem Serwisu Administrator spełnia również część świadczeń, do których zobowiązany jest na podstawie zawartej Umowy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  ○ dostęp do Internetu,
  ○ standardowy system operacyjny,
  ○ standardowa przeglądarka internetowa,
  ○ posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu zawarcia Umowy.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu zawarcia Umowy wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci
 6. Przeglądanie zawartości Serwisu dostępnej publicznie jest nieodpłatne. Odpłatne są Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

3
Zawarcie Umowy oraz płatność

 1. W celu zawarcia Umowy z Administratorem, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  ○ wybrać interesujący go pakiet spośród trzech, o których mowa w § 4 Regulaminu,
  ○ przejść przez proces składania zamówienia, wypełniając formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia Umowy, wybierając sposób płatności, składając oświadczenia poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów,
  ○ kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie,
  ○ dokonać zapłaty za pośrednictwem serwisu payu.pl.
 2. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie powoduje automatyczne przeniesienie Użytkownika na stronę serwisu payu.pl, na której dostępna jest bramka płatności internetowych.
 3. Płatność obsługiwana jest przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Płatność z tytułu Umowy dokonywana jest z góry. Kwota płatności zależy od wybranego przez Użytkownika pakietu. Ponadto, w szczególnych sytuacjach Administrator może przyznać Użytkownikowi rabat, np. za długotrwałą współpracę.
 5. Użytkownik może wybrać płatność jednorazową albo cykliczną. W ramach płatności cyklicznej Użytkownik podaje na stronie bramki płatności dane swojej karty płatniczej niezbędne do ustawienia płatności cyklicznej, a rachunek bankowy przypisany do karty obciążany jest automatycznie co 30 dni. Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana przez Użytkownika. Użytkownik zawierając umowę z Administratorem oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.  
 6. Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Potwierdzenie Użytkownik otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 7. Przed zawarciem Umowy Użytkownik może skorzystać z nieodpłatnej lekcji próbnej, o której mowa w ust. 8 poniżej.
 8. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z nieodpłatnej lekcji próbnej, proszony jest o indywidualny kontakt z Administratorem lub skorzystanie z kalendarza on-line dostępnego w Serwisie.  

4
Realizacja Umowy

 1. Zakres świadczeń, do których zobowiązany jest Administrator na podstawie Umowy zależy od pakietu wybranego przez Użytkownika w ramach składania zamówienia. Szczegółowy opis pakietów znajduje się pod adresem https://spikkeo.com/cennik.
 2. Nie jest możliwa zmiana pakietu w trakcie trwania Umowy. Użytkownik może natomiast w każdej chwili zawrzeć kolejną Umowę, wybierając inny pakiet.
 3. Świadczenia realizowana są przez Administratora w okresach rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym jest 30 dni kalendarzowych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy. 
 4. W ramach każdego pakietu Użytkownik ma do dyspozycji określoną liczbę godzin indywidualnych zajęć on-line do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego. Określona w wybranym pakiecie liczba godzin możliwa jest do wykorzystania wyłącznie w ramach jednego okresu rozliczeniowego i nie jest możliwe przenoszenie niewykorzystanych godzin z jednego okresu rozliczeniowego do kolejnego okresu rozliczeniowego, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę w formie wiadomości e-mail.
 5. Zajęcia on-line odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Zoom (https://zoom.us) w wirtualnym pokoju. Użytkownik otrzyma link do wirtualnego pokoju umożliwiającego mu odbyć zajęcia najpóźniej w dniu odbywania się zajęć. W celu korzystania z aplikacji Zoom konieczne jest korzystanie z urządzenia posiadającego ekran o minimalnej rozdzielczości 640x480px, wyposażonego w przeglądarkę internetową, skonfigurowany mikrofon oraz kamerę.
 6. Pojedyncze zajęcia trwają jedną godzinę zegarową, chyba że Administrator wyrazi zgodę na realizację zajęć w bloku dwugodzinnym lub dłuższym.
 7. Terminy odbywania się zajęć ustalane są indywidualnie pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem po zawarciu Umowy. Terminy powinny zostać ustalone w ciągu dwóch dni od zawarcia Umowy. Użytkownik w ramach formularza zamówienia może podać preferowane godziny odbywania się zajęć, ale nie są one wiążące dla Administratora. Administrator dołoży wszelkich starań, by terminy były satysfakcjonujące dla Użytkownika. Ustalenie terminu możliwe jest również poprzez skorzystanie z kalendarza on-line.
 8. Ustalone terminy zajęć mogą ulegać zmianie lub być odwoływane nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku odwołania zajęć przez Użytkownika później niż 24 godziny przed ustalonym terminem, zajęcia uważa się za zrealizowane
 9. Dla każdego Użytkownika, który zawarł Umowę, tworzone jest w Serwisie konto użytkownika, do którego dane dostępowe przesyłane są Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 10. Jeżeli wybrany przez Użytkownika pakiet zakłada udostępnianie Użytkownikowi określonych materiałów edukacyjnych, wszystkie materiały będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej za pośrednictwem konta użytkownika.
 11. Konto Użytkownika może zostać również założone niezależnie od zawarcia Umowy. W tym celu, Użytkownik musi przejść do zakładki “Panel” i wypełnić formularz rejestracyjny. Prowadzenie konta użytkownika odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez założenie konta. Samo posiadanie konta jest nieodpłatne. Konto może zostać w każdej chwili usunięte.

5
Czas trwania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas określony 30 dni. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność cykliczną, po upływie 30 dni Umowa automatycznie ulega przedłużeniu na kolejne 30 dni, dopóki Użytkownik nie anuluje płatności subskrypcyjnej.
 2. W razie anulowania płatności subskrypcyjnej, Umowa wygasa z upływem ostatniego dnia opłaconego wcześniej w ramach płatności subskrypcyjnej okresu rozliczeniowego.
 3. Użytkownik nie ma możliwości wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony. Użytkownik może w każdej chwili anulować płatność subskrypcyjną, by doprowadzić do wygaśnięcia umowy zgodnie z ust. 2 powyżej.

6
Uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w postaci wiadomości e-mail.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://spikkeo.com/spikkeo_formularz_odstapienia_od_umowy/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument odstępuje od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  ○ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  ○ zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  ○ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 8. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7
Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć usługi w sposób niewadliwy.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Umowy
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  ○ oznaczenie Użytkownika,
  ○ przedmiot reklamacji,
  ○ okoliczności uzasadniające reklamację,
  ○ żądanie użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@spikkeo.com
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci

 9
Poufność

 1. Administrator zobowiązuje się do poufności w zakresie informacji oraz materiałów przekazanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem ich poufności w związku z korzystaniem z usług Administratora.
 2. Obowiązek zachowania poufności obejmuje niekorzystanie z informacji oraz materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług oraz nieujawnianie tychże informacji oraz materiałów podmiotom trzecim innym niż podwykonawcy zaangażowani w świadczenie usług.
 3. Administrator oświadcza, że zobowiązał lub zobowiąże do poufności wszystkich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub innych podwykonawców biorących udział w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika.

10
Program partnerski

 1. Założenie dla Użytkownika konta użytkownika w Serwisie wiąże się z jednoczesny przystąpieniem Użytkownika do programu partnerskiego. Z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów. Użytkownik nie jest również zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań w ramach programu partnerskiego, choć ma taką możliwość.
 2. Program partnerski polega na tym, że Użytkownik może polecać innym osobom korzystanie z usług świadczonych przez Administratora poprzez korzystanie z indywidualnego linku rekomendacyjnego wygenerowanego dla Użytkownika.
 3. Za każdą Umowę zawartą w wyniku przejścia do Serwisu poprzez kliknięcie w link rekomendacyjny, Użytkownikowi naliczona zostanie prowizja w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości transakcji. W przypadku wyboru przez kupującego płatności cyklicznej, prowizja naliczana jest wyłącznie od pierwszej płatności.
 4. Prowizja zostanie przypisana do konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Zgromadzona prowizja może zostać wykorzystana do obniżenia wartości zamówienia składanego przez Użytkownika w Serwisie, a w konsekwencji obniżyć kwotę do zapłaty wynikającą z zawieranej poprzez złożenie zamówienia Umowy. Użytkownik nie ma możliwości wykorzystania zgromadzonej prowizji w inny sposób, w szczególności nie ma możliwości jej wypłaty.
 6. Użytkownik zobowiązany podejmować jest w ramach programu partnerskiego tylko takie działania, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, przyjętych zwyczajów. W szczególności, zakazane jest:
  a. rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej,
  b. prowadzenie działań sprzecznych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
  c. prowadzenie działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych,
  d. prowadzenie działań naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  e. prowadzenie działań oddziałujących negatywnie na dobre imię Administratora.
 7. W przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych działań, Administrator ma prawo wykluczyć Użytkownika z udziału w programie partnerskim.
 8. Identyfikacja klientów przychodzących w wyniku kliknięcia w link rekomendacyjny odbywa się z wykorzystaniem plików cookies. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link rekomendacyjny Użytkownika jest zapisanie pliku ‘cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Użytkownika.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie naliczenie prowizji w sytuacji, w której osoba korzystająca z linku rekomendacyjnego ma wyłączoną lub ograniczoną obsługę plików cookies.
 10. Z poziomu konta użytkownika, Użytkownik może śledzić historię transakcji powiązanych z jego kontem w związku z udziałem Użytkownika w programie partnerskim.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z programem partnerskim, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.   

11
Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2018.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu

Jak zacząć? WYPRÓBUJ NAS!

Umów się na bezpłatną lekcję i zacznij płynnie mówić po angielsku - akcent gratis!