Regulamin SPIKKEO

SPIKKEO to sposób na naukę języka angielskiego przez Internet.

Jeżeli jesteś osobą indywidualną, ten regulamin pokrywa w całości zasady, na jakich możesz skorzystać z oferty SPIKKEO w zakresie zajęć jednoosobowych lub grupowych dla 2 osób, choć zdarzają się sytuacje, gdy indywidualnie dokonujemy nieco innych ustaleń niż wynika to z regulaminu – w takiej sytuacji, ustalenia te mają pierwszeństwo przed regulaminem, a regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie został uregulowany w ramach indywidualnych ustaleń.

Jeżeli jesteś osobą, która otrzymała dostęp do SPIKKEO w swoim miejscu pracy, najważniejsze są dla Ciebie § 3 i § 5 regulaminu – znajdziesz tam zasady funkcjonowania Twojego konta użytkownika oraz kwestie organizacyjne związane z nauką języka w SPIKKEO.

Jeżeli reprezentujesz firmę, która wykupuje SPIKKEO dla swojej kadry, ten regulamin znajduje do Ciebie zastosowanie tylko w takim zakresie, który nie został uregulowany w ramach indywidualnych ustaleń dotyczących naszej współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz na adres kontakt@spikkeo.com lub zadzwoń pod numer +48 662 286 699, lub + 48 603 849 429.

§ 1.  Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Administrator – Spikkeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nastrojowa 14/23, 91-496 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796870, NIP: 9472000578, REGON: 38417541400000, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi; Konto posiada unikalną nazwę (login) i hasło;
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca Umowę z Administratorem; Kupujący jest również Użytkownikiem,
 5. Lekcja – lekcja języka angielskiego prowadzona przez Nauczyciela za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 6. Lekcja Próbna – nieodpłatna, godzinna Lekcja, w której Uczeń może wziąć udział tylko raz,
 7. Materiały – materiały wspierające naukę języka angielskiego dostarczane Uczniowi w postaci treści cyfrowych,
 8. Nauczyciel – osoba fizyczna zatrudniona przez Administratora lub współpracująca z Administratorem prowadząca Lekcję,
 9. Newsletter – informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z Serwisem przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail,
 10. Okres Lekcyjny – okres wykorzystywany do organizacji i rozliczania świadczenia Usługi; Okres Lekcyjny wynosi 30 dni kalendarzowych,
 11. Okres Zobowiązania – okres, przez jaki Kupujący zobowiązuje się nie wypowiedzieć Umowy Językowej, w zamian za co otrzymuje rabat obniżający wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za świadczenie Usługi przez jeden Okres Lekcyjny,
 12. Pakiet – pakiet wybierany przez Kupującego przy zawieraniu Umowy Językowej, który ma wpływ na zakres Usługi; dostępne Pakiety opisane są na stronach Serwisu,
 13. PNPK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; PNPK jest również Użytkownikiem,
 14. Produkt – pozycja opisana na stronach Serwisu, którą Kupujący może wybrać (dodać do koszyka) w ramach funkcjonującego w Serwisie mechanizmu składania zamówienia w celu zawarcia Umowy Językowej,
 15. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://spikkeo.com/regulamin,
 16. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://spikkeo.com,
 17. Uczeń – osoba fizyczna, który korzysta z Usługi; Uczeń jest również Użytkownikiem; Uczeń może, ale nie musi być jednocześnie Kupującym,
 18. Umowa Językowa – umowa, na podstawie której Administrator zobowiązuje się świadczyć Usługę, a Kupujący zobowiązuje się płacić Administratorowi wynagrodzenie,
 19. Umowa Konta – umowa, na podstawie której Administrator zobowiązuje się zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z Konta, a Użytkownik korzystać z Konta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami,
 20. Usługa – usługa związana z nauczaniem języka obcego, której podstawowym elementem są Lekcje lub pojedyncza Lekcja; w zależności od Produktu lub Pakietu, w skład Usługi mogą wchodzić również inne świadczenia, takie jak dostarczanie Materiałów lub dodatkowe konsultacje z Nauczycielem,
 21. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość:
  1. przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu,
  2. zawarcia Umowy Konta,
  3. zawarcia Umowy Językowej,
  4. zapisu do Newslettera,
  5. umówienia się na Lekcję Próbną,
  6. skontaktowania się z Administratorem,
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator spełnia również część świadczeń, do których zobowiązany jest na podstawie zawartej Umowy Językowej.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu zawarcia Umowy Konta, Umowy Językowej, zapisu do Newslettera, umówienia się na Lekcją Próbną, skontaktowania się z Administratorem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu zawarcia Umowy Językowej, Umowy Konta, zapisu do Newslettera, umówienia się na Lekcję Próbną lub skontaktowania z Administratorem wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci
 7. Nieodpłatne są:
  1. przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu,
  2. Newsletter,
  3. Umowa Konta,
  4. Lekcja Próbna,
  5. kontakt z Administratorem.
 8. Odpłatne są Umowy Językowe.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3. Konto

 1. Rejestracja Konta jest nieodpłatna i następuje za pośrednictwem Serwisu.
 2. Konto rejestrowane jest w wyniku wypełnienia i przesłania formularza rejestracji Konta lub wypełnienia i przesłania formularza zamówienia służącego do zawarcia Umowy Językowej (Konto jest niezbędne do świadczenia Usługi Językowej).
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa powyżej, prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy Konta. Umowa Konta jest nieodpłatna i zawierana na czas nieokreślony. Umowa Konta nie może zostać rozwiązana w trakcie obowiązywania Umowy Językowej, ponieważ Konto jest niezbędne do świadczenia Usługi.
 4. Istnieją trzy typy Konta:
  1. Konto firmowe,
  2. Konto pracownicze,
  3. Konto zwykłe.
 5. Konto firmowe przeznaczone jest dla Kupującego, który zawiera Umowę Językową, żeby zapewnić możliwość korzystania z Usługi wskazanym przez siebie osobom innym niż sam Kupujący. Taki Kupujący może z poziomu Konta firmowego uzyskiwać dostęp do informacji na temat przebiegu korzystania z Usługi przez osoby, które wskazał jako korzystające z Usługi w ramach Umowy Językowej.
 6. Konto pracownicze przeznaczone jest dla Użytkownika, który korzysta z Usługi w ramach Umowy Językowej zawartej przez Kupującego, o którym mowa powyżej. Informacje na temat przebiegu korzystania z Usługi przez takiego Użytkownika są dostępne dla Kupującego, o którym mowa powyżej.
 7. Konto zwykłe przeznaczone jest dla Kupującego, który zawiera Umowę Językową, żeby zapewnić sobie samemu możliwość korzystania z Usługi. Informacje o przebiegu korzystania z Usługi przez takiego Kupującego dostępne są wyłącznie dla Administratora lub Nauczyciela, który bierze udział w świadczeniu Usługi na rzecz Kupującego.
 8. Logowanie do Konta następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo i poufność danych dostępowych do Konta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione, jeżeli taki dostęp nastąpił ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika.

§ 4. Zawarcie Umowy Językowej i płatność

 1. W celu zawarcia Umowy Językowej z Administratorem, Kupujący musi podjąć następujące kroki
  1. wybrać interesujący go Produkt, Pakiet lub Okres Zobowiązania spośród opisanych na stronach Serwisu lub kliknąć w dedykowany link otrzymany od Administratora,
  2. przejść przez proces składania zamówienia, wypełniając formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia Umowy Językowej, wybierając sposób płatności, składając oświadczenia poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów,
  3. kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.
 2. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie powoduje automatyczne przeniesienie Kupującego na stronę zewnętrznej bramki płatności, chyba że Kupujący zdecydował o płatności przelewem tradycyjnym na rachunek Bankowy Administratora – w takiej sytuacji, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący zdecydował o płatności online, płatność obsługiwana jest przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych albo przez mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5260215088, KRS: 0000025237, sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy: 169 468 160,00 ZŁ wpłacony w całości – w zależności od sposobu płatności wybranego przez Kupującego.
 4. Umowę Językową uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia zawarcia Umowy Językowej. Doręczenie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Płatność z tytułu Umowy Językowej dokonywana jest z góry za cały okres trwania Umowy Językowej albo z góry za każdy Okres Lekcyjny z osobna przypadający w czasie trwania Umowy Językowej. Kwota płatności zależy od wybranego przez Kupującego Produktu, Pakietu lub Okresu Zobowiązania. Ponadto, w szczególnych sytuacjach Administrator może przyznać Kupującemu dodatkowy rabat, np. za długotrwałą współpracę.
 6. Kupujący może aktywować płatność cykliczną za każdy Okres Lekcyjny przypadający w trakcie trwania Umowy Językowej. W ramach płatności cyklicznej Kupujący podaje na stronie bramki płatności dane swojej karty płatniczej niezbędne do ustawienia płatności cyklicznej, a rachunek bankowy przypisany do karty obciążany jest automatycznie co 30 dni. Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana przez Kupującego. Kupujący, zawierając Umowę Językową oraz wybierając określony Produkt lub Pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co 30 dni, pobranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Administratorowi za świadczenie Usługi w Okresie lekcyjnym. Kwota pobierana jest przez Operatora płatności co 30 dni. Kupujący w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty przechowywane są przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Kupującego unikalnego identyfikatora za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności.
 7. Opisane powyżej zasady zawierania Umowy Językowej oraz płatności z tytułu Umowy Językowej mogą ulec zmianie ze względu na indywidualne ustalenia poczynione pomiędzy Administratorem a Kupującym. W takiej sytuacji, ustalenia te mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

§ 5. Zasady świadczenia Usługi

 1. Zakres Usługi zależy od Produktu lub Pakietu wybranego przez Kupującego w ramach zawierania Umowy Językowej. Produkty i Pakiety są opisane na stronach Serwisu.
 2. Administrator może świadczyć Usługę posługując się osobami trzecimi, w szczególności Nauczycielami.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, nie jest możliwa zmiana Produktu, Pakietu lub Okresu Zobowiązania w trakcie trwania Umowy Językowej. Za pośrednictwem Serwisu, Kupujący może natomiast w każdej chwili zawrzeć kolejną Umowę Językową, wybierając inny Produkt, Pakiet lub Okres Zobowiązania. Jeżeli Kupujący jest zainteresowany zmianą Produktu, Pakietu lub Okresu Zobowiązania, w szczególności zwiększeniem liczby zajęć w Okresie Lekcyjnym lub wydłużeniem Okresu Zobowiązania w celu uzyskania rabatu obniżającego wynagrodzenie należne Administratorowi za świadczenie Usługi w Okresie Lekcyjnym, może skontaktować się z Administratorem indywidualnie. W takiej sytuacji, wiążące są dla stron warunki i zasady uzgodnione indywidualnie, które to warunki i zasady mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 4. Usługa jest świadczona w Okresach Lekcyjnych, z wyjątkiem Produktu w postaci jednorazowej Lekcji, która odbywa się w terminie określonym przez Kupującego przy zawieraniu Umowy Językowej.
 5. Pierwszy Okres Lekcyjny rozpoczyna się w dniu zapłaty za pierwszy Okres Lekcyjny. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Administratora, za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania przelewu przychodzącego na rachunku Administratora.
 6. W ramach wybranego Pakietu Uczeń ma do dyspozycji określoną liczbę godzin Lekcji
  do wykorzystania w ciągu jednego Okresu Lekcyjnego. Określona w wybranym Pakiecie liczba godzin możliwa jest do wykorzystania wyłącznie w ramach jednego Okresu Lekcyjnego i nie jest możliwe przenoszenie niewykorzystanych godzin z jednego Okresu Lekcyjnego do kolejnego Okresu Lekcyjnego, chyba że Administrator wyrazi na to zgodę w formie indywidualnych ustaleń z Uczniem.
 7. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Zoom (https://zoom.us) w wirtualnym pokoju. Uczeń otrzymuje link do wirtualnego pokoju umożliwiającego mu udział w Lekcji najpóźniej w dniu Lekcji. W celu korzystania z aplikacji Zoom konieczne jest korzystanie z urządzenia posiadającego ekran o minimalnej rozdzielczości 640x480px, wyposażonego w przeglądarkę internetową, skonfigurowany mikrofon oraz kamerę.
 8. Lekcja trwa jedną godzinę zegarową, chyba że Administrator wyrazi zgodę na realizację Lekcji w bloku dwugodzinnym lub dłuższym.
 9. Terminy Lekcji ustalane są indywidualnie pomiędzy Administratorem i Uczniem. Terminy powinny zostać ustalone najpóźniej do trzeciego dnia Okresu Lekcyjnego. Przy zawieraniu Umowy Językowej można podać preferowane terminy Lekcji, ale nie są one wiążące dla Administratora. Administrator dołoży wszelkich starań, by terminy były satysfakcjonujące dla Ucznia.
 10. Ustalone terminy Lekcji mogą być zmieniane lub odwoływane nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku zgłoszenia potrzeby zmiany terminu lub odwołania Lekcji później niż 24 godziny przed ustalonym terminem, Administrator może odmówić zmiany lub odwołania – w takiej sytuacji, nawet jeżeli Uczeń nie weźmie udziału w Lekcji, Lekcję uważa się za zrealizowaną.
 11. W Lekcji może brać udział tylko jeden Uczeń, z wyjątkiem Produktu w postaci Lekcji grupowych, w których może brać udział maksymalnie dwójka Uczniów.
 12. W przypadku Produktu w postaci Lekcji grupowych, z Usługi może korzystać wyłącznie Kupujący oraz osoba wskazana przez Kupującego przy zawieraniu Umowy Językowej. Zmiany Uczniów uczestniczących w Lekcjach wymagają uprzedniej zgody Administratora.
 13. Jeżeli Usługa obejmuje dostęp do Materiałów, dostęp ten odbywa się z poziomu Konta. Materiały mogą być również przesyłane przez Nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Usługa obejmuje dodatkowe świadczenia, np. konsultacje z Nauczycielem, świadczenia te realizowane są w miarę możliwości czasowych Nauczyciela i Ucznia, na wspólnie ustalonych zasadach dogodnych dla obu stron

§ 6. Czas trwania Umowy Językowej

 1. Umowa Językowa, z wyjątkiem Produktu w postaci jednorazowej Lekcji, zawierana jest na czas określony wynikający z wybranego przez Kupującego Okresu Zobowiązania: 30 dni, 6 miesięcy (180 dni) albo 12 miesięcy (360 dni).
 2. Przed wygaśnięciem Umowy Językowej, Kupujący może ją przedłużyć na kolejny czas określony odpowiadający wybranemu Okresowi Zobowiązania na warunkach obowiązujących w chwili przedłużenia, w szczególności gdy chodzi o wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za świadczenie Usługi w Okresie Lekcyjnym.
 3. Jeżeli Kupujący wybiera 30 dniowy Okres Zobowiązania i aktywuje płatność cykliczną, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, Umowa Językowa automatycznie przedłużana jest na kolejny czas określony 30 dni z chwilą każdej kolejnej pozytywnej autoryzacji płatności w ramach płatności cyklicznej, dopóki Kupujący nie anuluje płatności cyklicznej lub płatność cykliczna się nie powiedzie (negatywna autoryzacja). Do przedłużenia Umowy Językowej dochodzi na warunkach obowiązujących w chwili przedłużenia, w szczególności gdy chodzi o wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za świadczenie Usługi w Okresie Lekcyjnym. Jeżeli Kupujący nie chce przedłużać Umowy Językowej, musi anulować płatność cykliczną.
 4. Wybierając 6 lub 12 miesięczny Okres Zobowiązania, Kupujący zobowiązuje się, że nie wypowie Umowy Językowej bez ważnego powodu przez Okres Zobowiązania, za co w zamian otrzymuje rabat, o którym mowa w § 7 Regulaminu. W razie wypowiedzenia Umowy Językowej wbrew powyższemu zobowiązaniu, Kupujący traci prawo do rabatu, a rozliczenie z Administratorem następuje zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Jeżeli Kupujący wypowiada Umowę Językową, czy to z ważnego powodu, czy bez ważnego powodu, Umowa Językowa ulega rozwiązaniu z końcem Okresu Lekcyjnego, podczas którego wypowiedzenie zostało złożone.

§ 7. Okres Zobowiązania i rabat z nim związany

 1. Ceny Produktów lub Pakietów widoczne w Serwisie, w tym również na etapie składania zamówienia, dotyczą pojedynczego Okresu Lekcyjnego.
 2. Jeżeli Kupujący wybiera miesięczny Okres Zobowiązania, zawiera Umowę Językową wyłącznie w zakresie jednego Okresu Lekcyjnego.
 3. Jeżeli Kupujący wybiera 6-miesięczny Okres Zobowiązania, zawiera Umowę Językową w zakresie sześciu następujących bezpośrednio po sobie Okresów Lekcyjnych.
 4. Jeżeli Kupujący wybiera 12-miesięczny Okres Zobowiązania, zawiera Umowę Językową w zakresie dwunastu następujących bezpośrednio po sobie Okresów Lekcyjnych.
 5. Ceny, o których mowa w ust. 1 powyżej, traktowane są jako ceny podstawowe. W przypadku wyboru przez Kupującego 6-miesięcznego lub 12-miesięcznego Okresu Zobowiązania, Kupującemu przyznany zostaje rabat, który polega na obniżeniu wynagrodzenia należnego Administratorowi za świadczenie Usługi w jednym Okresie Lekcyjnym.
 6. W sytuacji, w której Kupujący narusza zobowiązanie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, traci prawo do rabatu, co oznacza, że za świadczenie Usługi w Okresach Lekcyjnych poprzedzających rozwiązanie Umowy Językowej, Administratorowi należy się wynagrodzenie obliczone według cen podstawowych.
 7. Jeżeli Kupujący zapłacił Administratorowi wynagrodzenie z góry za cały okres obowiązywania Umowy Językowej i w związku z jej wcześniejszym wypowiedzeniem domaga się częściowego zwrotu płatności za niewykorzystane świadczenia, kwota zwrotu zostanie obliczona z uwzględnieniem utraty przez Kupującego prawa do rabatu. Oznacza to, że wynagrodzenie należne Administratorowi za wykorzystane Okresy Lekcyjne zostanie obliczone według ceny podstawowej za Okres Lekcyjny przy 30-dniowym Okresie Zobowiązania.
 8. Jeżeli Kupujący nie zapłacił Administratorowi wynagrodzenia z góry za cały okres obowiązywania Umowy Językowej, ale wnosił opłaty z góry za poszczególne Okresy Lekcyjne, zobowiązany jest dopłacić Administratorowi różnicę między podstawową ceną Produktu lub Pakietu przy 30- dniowym Okresie Zobowiązania, a zapłaconą uprzednio ceną obniżoną z uwagi na zastosowanie rabatu.
 9. Celem zobrazowania opisanej powyżej sytuacji, Administrator prezentuje następujący przykład:
  1. cena podstawowa pojedynczego Okresu Lekcyjnego wynosi 120 zł,
  2. w przypadku wyboru przez Kupującego 6-miesięcznego Okresu Zobowiązania, Kupujący otrzymuje rabat, co sprawia, że cena pojedynczego Okresu Lekcyjnego wynosi 100 zł,
  3. jeżeli Kupujący wypowiada Umowę Językową w trakcie jej obowiązywania i Umowa ulega rozwiązaniu z końcem trzeciego Okresu Lekcyjnego, łączny uzyskany przez Kupującego rabat w trzech Okresach Lekcyjnych wynosi 60 zł,
  4. z uwagi za naruszenie zobowiązania do niewypowiadania Umowy Językowej w Okresie Zobowiązania, Kupujący traci prawo do rabatu,
  5. jeżeli Kupujący zapłacił z góry za cały okres Umowy Językowej, kwota zwrotu za niewykorzystane Okresy Lekcyjne zostanie pomniejszona o 60 zł,
  6. jeżeli Kupujący płacił za każdy Okres Lekcyjny osobno, to biorąc pod uwagę rabat, wnosił za każdym razem opłatę w wysokości 100 zł; utrata prawa do rabatu sprawia, że za każdy Okres Lekcyjny powinien zapłacić 120 zł; w związku z tym, Kupujący zobowiązany jest dopłacić Administratorowi kwotę 60 zł.
 10. Powyższe obliczenia mają charakter przykładowy i nie dotyczą cen rzeczywiście stosowanych przez Administratora.

§ 8. Postanowienia szczególne dotyczące Kupujących posiadających Konto firmowe

 1. Kupujący może zawrzeć Umowę Językową za pośrednictwem Serwisu wyłącznie wtedy, gdy chce zapewnić sobie samemu możliwość korzystania z Usługi.
 2. Jeżeli Kupujący chce zawrzeć Umowę Językową, żeby zapewnić możliwość korzystania z Usługi wskazanym przez siebie osobom innym niż sam Kupujący, zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu indywidualnego z Administratorem.
 3. W sytuacji, o której mowa powyżej, warunki Umowy Językowej ustalane są indywidualnie pomiędzy Kupującym i Administratorem, ustalenia te mają pierwszeństwo przed Regulaminem, a Regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi ustaleniami.
 4. W sytuacji, o której mowa powyżej, Kupujący zobowiązany jest udostępnić wszystkim osobom, którym chce zapewnić możliwość korzystania z Usługi, link pozwalający na rejestrację Konta pracowniczego w Serwisie, które to Konto jest niezbędne do korzystania z Usługi. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby, którym zapewnił możliwość korzystania z Usługi w ramach zawartej z Administratorem Umowy Językowej.

§ 9. Uprawnienia Konsumenta oraz PNPK

 1. Konsument oraz PNPK ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy, bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli Konsument lub PNPK wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wystarczy w tym zakresie wiadomość wysłana na adres kontakt@spikkeo.com.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument lub PNPK odstępuje od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub PNPK ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 7. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http:// www.polubowne.uokik.gov.pl.
 8. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością i zgodnie z umową.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usług świadczonych na podstawie Umowy Językowej lub Umowy Konta.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@spikkeo.com lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 11. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://spikkeo.com/polityka-prywatnosci/.

§ 12. Poufność

 1. Administrator zobowiązuje się do poufności w zakresie informacji oraz materiałów przekazanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem ich poufności w związku z korzystaniem z Usługi.
 2. Obowiązek zachowania poufności obejmuje niekorzystanie z informacji oraz materiałów, o których mowa powyżej w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia Usługi oraz nieujawnianie tychże informacji oraz materiałów podmiotom trzecim innym niż podwykonawcy zaangażowani w świadczenie Usługi.
 3. Administrator oświadcza, że zobowiązał lub zobowiąże do poufności wszystkich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub innych podwykonawców biorących udział
  w świadczeniu Usługi na rzecz Użytkownika.

§ 13. Program partnerski

 1. Rejestracja Konta w Serwisie wiąże się z jednoczesny przystąpieniem Użytkownika do programu partnerskiego. Z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów. Użytkownik nie jest również zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań w ramach programu partnerskiego, choć ma taką możliwość.
 2. Program partnerski polega na tym, że Użytkownik może polecać innym osobom korzystanie z Usługi poprzez korzystanie z indywidualnego linku rekomendacyjnego wygenerowanego dla Użytkownika.
 3. Za każdą Umowę Językową zawartą w wyniku przejścia do Serwisu poprzez kliknięcie w link rekomendacyjny, Użytkownik nagradzany jest poprzez przyznanie możliwości odbycia 4 godzin Lekcji przez Użytkownika lub osobę przez niego wskazaną w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy Językowej, o której mowa powyżej albo przekazanie Użytkownikowi zestawu firmowej kawy i kubeczków – zgodnie z wyborem Użytkownika. Do realizacji Lekcji, w szczególności ustalania ich terminów, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany podejmować w ramach programu partnerskiego tylko takie działania, które nie naruszają przepisów prawa, dobrych obyczajów, przyjętych zwyczajów. W szczególności, zakazane jest:
  1. rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej,
  2. prowadzenie działań sprzecznych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
  3. prowadzenie działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych,
  4. prowadzenie działań naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  5. prowadzenie działań oddziałujących negatywnie na dobre imię Administratora.
 5. W przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych działań, Administrator ma prawo wykluczyć Użytkownika z udziału w programie partnerskim.
 6. Identyfikacja klientów przychodzących w wyniku kliknięcia w link rekomendacyjny odbywa się z wykorzystaniem plików cookies. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link rekomendacyjny Użytkownika jest zapisanie pliku ‘cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację wizyt w Serwisie danego klienta jako poleconego przez konkretnego Użytkownika.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak identyfikacji danego klienta jako poleconego przez konkretnego Użytkownika w sytuacji, w której osoba korzystająca z linku rekomendacyjnego ma wyłączoną lub ograniczoną obsługę plików cookies.
 8. Z poziomu Konta, Użytkownik może śledzić historię transakcji powiązanych z jego Kontem w związku z udziałem Użytkownika w programie partnerskim.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z programem partnerskim, Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.

§ 14. Pozostałe postanowienia

 1. Administrator może z Kupującym czynić indywidualne ustalenia wprowadzające odmienności w stosunku do zasad określonych w Regulaminie. W takiej sytuacji, ustalenia te mają pierwszeństwo przed Regulaminem, a Regulamin stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi ustaleniami.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
  oraz do zmiany cen widocznych w Serwisie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie zawartych wcześniej Umów Językowych.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany techniczne w Serwisie, oraz zmiany przepisów prawa.
 4. Do Umowy Językowej zawartej przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy Językowej.
 5. Użytkownik posiadający Konto jest powiadamiany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie niezgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Konta.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin obowiązujący od 31.07.2021 do 28.02.2023 – pobierz pdf

Regulamin obowiązujący od 01.10.2019 do 30.07.2021 – pobierz pdf

Regulamin obowiązujący do dnia 30.09.2019 – pobierz pdf

Zapisz się na newsletter i zyskaj dostęp do bonusów.

Nie tylko będziemy informować Cię o bieżących sprawach, ale damy Ci dostęp do ekstra materiałów. Obiecujemy, że otrzymasz na maila tylko wartościowe treści. Jeśli się rozmyślisz, z łatwością zrezygnujesz z subskrypcji.

Zapisz się
Newsletter - tło